Advanced Development Solution Lab

ระบบคิวห้องฉุกเฉิน Emergency Room Queue Solution

on 17/10/17
80 VIEWS
ระบบคิวห้องฉุกเฉิน ออกแบบสำหรับลดความเครียดและความเบื่อหน่ายในการรอเข้าตรวจในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากคนไข้ทุกคนจะตรวจในห้องฉุกเฉินร่วมกัน หน้าจอแสดงข้อมูลว่า คนที่อยู่ในห้องฉุกเฉินมีอยู่เท่าไร ผู้ป่วยทั้วไปจะต้องรอให้เคสฉุกเฉินหมดเสียก่อน ข้อมูลนี้จะช่วยตัดสินใจได้ว่า จะรอ หรือมาใหม่ในเวลาปรกติอีกครั้งครับ