Advanced Development Solution Lab

Interactive Sandbox Project

on 10/10/16
42 APPViewDS
สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆกับ Interactive sandbox ที่ให้คุณสร้างสภาพแวดล้อม ภูเขา แม่น้ำ ทะละ จากล่องที่ว่างเปล่า คุณจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพิ้นดิน การไหลของแม่น้ำลงไปยังทะเล ที่เกินขึ้นโดยการสร้างสรรค์ของคุณเอง เพราะกระบะทรายนี้เป็นของคุณ