BONMEDICO Wellness Platform

BONMEDICO Wellness Platform ระบบทำงานคู่กับอุปกรณ์บันทึกข้อมูลสุขภาพ realtime Smart Watch ที่สามารถตรวจข้อมูลสุขภาพอัตโนมัติ หรือเครื่องมือการแพทย์อื่นๆ โดยอ่านข้อมูล Heart Rate / Blood Pressure / SPO2 / Glucose / ECG HRV / Stress / Body Temperature / Sleep
บันทึกข้อมูลต่างๆเป็น Profile ใน Cloud เพื่อนำไปใช้งานต่อกับ Application และระบบสุขภาพโรงพยาบาล

Cloud Monitoring Station มีฟังค์ชั่นให้ใช้งานดังนี้

 • Regional Cloud record system
  บันทึกข้อมูลผู้ใช้งานระบบ cloud ในประเทศ
 • User Heath profile protection
  ปลอดภัยจากบุคคนภายนอกนำข้อมูลออกไปใช้โดยไม่รับอนุญาต
 • Profile access protection
  ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบุคคลจากผู้ใช้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • Threshold condition monitor and alert
  มีระบบ Monitor ค่าสัญญาณชีพ แจ้งเตือนหากตรวจพบค่าสูง หรือ ต่ำกว่าที่กำหนด
 • Direct alert message to user watch
  ส่งข้อความโดยตรงไปยังอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานสวมใส่อยู่
 • Broadcast Message to all users
  กระจายข้อความไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่องในระบบได้พร้อมกัน

ช้อมูลกระบวนการทำงานเพิ่มเติม
 • เฝ้าดูและแจ้งเตือนหลังการวัดระดับสุขภาพ
 • บันทึกข้อมูลสูงสุดถึง 30 วันต่อรอบการเข้าถึงข้อมูล
 • วัดอัตโนมัติทุก ½ ชั่วโมง
 • ดึงข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้อยู่ในระยะ 50 เมตรจากเกตเวย์ของ BONMEDICO
 • เข้าถึงข้อมูลสุขภาพโดยตรงผ่านสมาร์ทโฟน
 • เข้าถึงข้อมูลสุขภาพผ่านเว็บเซอร์วิส
 • สามารถเชื่อมต่อ API สำหรับแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งจากบุคคลที่สาม


BONMEDICO Home Ward Solution

ระบบ BONMEDICO Home Wardเป็นระบบสำคัญที่มีไว้สำหรับการดูแลและการรักษาผู้ป่วยที่ต้องการการเฝ้าระวังในโรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายในการลดภาระงานของโรงพยาบาลด้วยการให้บริการดูแลที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ประโยชน์และความจำเป็นที่ต้องมีระบบ Home Ward ได้แก่

 • การลด Work Load ของโรงพยาบาล
  ระบบ Home Ward เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียง ซึ่งช่วยลดภาระงานของโรงพยาบาลโดยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ โดยไม่ต้องการให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตลอดเวลา
 • Remote Monitor โดยเครื่องวัด Vital Sign
  ทำหน้าที่ประสานงานกับโรงพยาบาล หน่วยกู้ภัย และครอบครัว เพื่อให้การช่วยเหลือและการดูแลผู้สูงอายุเป็นไปอย่างเหมาะสม
 • การแจ้งเตือนเมื่อมีอาการผิดปกติ
  ระบบนี้สามารถแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อมีอาการผิดปกติของผู้ป่วย เช่น ค่าสุขภาพผิดปกติ ซึ่งจะทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถตอบสนองและดูแลผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที และสามารถดำเนินการส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปดูแลหรือรับมาส่งผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลได้ตามที่เหมาะสม

คุณสมบัติขั้นสูงของระบบ BONMEDICO HOME WARD
 • ใช้ระบบบันทึกข้อมูลในคลาวด์แยกตามภูมิภาค
 • การเฝ้าดูสุขภาพระยะไกลกึ่งอัตโนมัติ
 • มีการป้องกันการเข้าถึงโปรไฟล์บุคคล
 • มีระบบ EWS การเฝ้าดูแลและแจ้งเตือนเมื่อค่าเกินค่าที่กำหนด
 • มีมาตรฐานเชื่อมต่อด้วยโปรโตคอล HL7 และ สามารถเชื่อมต่อกับระบบ HIS ของโรงพยาบาลได้
 • อนุญาตให้ข้อความ HL7 ข้ามผ่านไปยังโรงพยาบาลอื่นๆหากได้รับอนุญาต
 • สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Vital Sign และระบบ HL7 ทุกประเภท

BONMEDICO Elder Care

ปัจจุบันในประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุที่อาศัยคนเดียวเพิ่มมากขึ้น หากผู้มีบุตรหลาน บุตรหลานของตนก็มักออกไปทำงานที่อื่น จึงทำให้ผู้สูงอายุต้องดูแลตนเองมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ ได้มีการสร้าง Platform Elder Care ขึ้นมา เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในบ้าน
เราจึงออกแบบ Platform Elder Care มาเพื่อให้บริการรายเดือนในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่บ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
ระบบใน Platform Elder Care ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่สำคัญ ได้แก่

 • ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน
  ซึ่งรวมถึงการแจ้งเตือนให้กับผู้ดูแลเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น อุบัติเหตุ การไม่ตอบสนอง หรือการบุกรุกจากบุคคลภายนอก เพื่อให้การช่วยเหลือสามารถมาถึงทันที
 • ระบบศูนย์ปฏิบัติงานกลาง (Central Control)
  ทำหน้าที่ประสานงานกับโรงพยาบาล หน่วยกู้ภัย และครอบครัว เพื่อให้การช่วยเหลือและการดูแลผู้สูงอายุเป็นไปอย่างเหมาะสม
 • ระบบสื่อสารผ่านวิดีโอคอลและการโทรระหว่างผู้ใช้ใน Platform Elder Care
  เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น
 • ระบบแพทย์ประจำบ้าน
  ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลผู้สูงอายุใน Platform เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและการให้คำปรึกษาทางการแพทย์อย่างเหมาะสม

การใช้ Platform Elder Care จะช่วยสร้างสภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุในวัยเกษียณ โดยที่พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย และมีความสุขในบ้านของตนได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องอยู่คนเดียวและไม่มีการดูแล

Smart Watch เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญใช้ในการ Monitor สภาพร่างกายของผู้สูงอายุได้ตลอดเวลา ทำหน้าที่บันทึกสภาพร่างกายทุกนาที และส่งข้อมูลสรุปไปยัง Smart Phone เพื่อดูข้อมูลและสถิติสภาพร่ายการ และยังแจ้งเตือนสภาพผิดปรกติของร่างกายให้ได้ทราบ โดยส่วนที่จำเป็นต้องทราบสำหรับบุคคลทั่วไปและเป็นสิ่งสำคัญมาก ได้แก่

 • ความดันที่ผิดปรกติ
 • สภาพน้ำตาลในร่างกาย
 • ออกซิเจนในเส้นเลือด และอักตราการเต้นหัวใจ

 • ศูนย์ควบคุม ศูนย์บริการสาธารณะสุข หรือโรงพยาบาลที่อยู่ในกลุ่มของเรา เพื่อนัดเข้าพบแพทย์ หรือใช้วิธี Telemedic

  Sensor ที่ใช้ในอุปกรณ์ Smart watch นี้สามารถวัดค่าสุขภาพได้ดังนี้

  • Blood Glucose/24/7
  • Real-time Heart Rate & Temperature Monitor
  • Sp02 / ECG / Blood Pressure
  • HRV / Stress Measurement
  • Daily Activity / Sleep / Multi Sports Tracking


  EV Wheelchair Drive


  Electric Attachable Handcycle Wheelchair
  อุปกรณ์นี้จะทำหน้าที่แปลงรถเข็นผู้พิการปรกติ ให้สามารถเคลื่อนที่ได้เหมือนกับจักยานสามล้อ ช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้โดยอิสระ
  รถเข็นทั่วไปนั้น การที่จะเคลื่อนที่ไปยังแต่ละสถานที่ต้องใช้กำลังแขนที่แข็งแรง ทำให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีกำลังแขนไม่มากนักไม่สามารถเดินทางได้สะดวกและยากลำบาก
  แต่เมื่อใช้ล้อไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับรถเข็น ก็จะสามารถใช้แรงบิดมือเพียงเล็กน้อย ทำให้เคลื่อนที่ไปสถานที่ต่างๆได้ตามอัธยาศัย

  ทำให้การใช้ชีวิตอยู่กับคนรอบข้างได้อย่างมีความสุข และไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระต่อสังคมอีกต่อไป

  • ส่วนมอร์เตอร์ไฟฟ้า สามารถต่อเข้ากับรถเข็นได้หลายรุ่น โดยเฉพ่ะรุ่นที่มีขายในท้องตลาด
  • ช่วยในการพารถขึ้นทางลาดต่างๆได้
  • สามารถถอดเข้าออกได้อย่างสะดวก ต้องการนำชาร์จแบท
  • ความเร็วสูงสุด 24 กม / ชม
  • ระยะทางได้สูงถึง 40 กมต่อ 1 การชาร์จ


  Smart Pressure Injury Prevention For Wheelchair

  Smart Pressure สำหรับป้องกันการบาดเจ็บจากแผลกดทับในผู้ป่วยที่ต้องใช้รถเข็น และผู้ป่วยติดเตียง

  ระบบเซ็นเซอร์แบบพิเศษ ที่ออกแบบมาเพื่อวัดค่าการกดทับ เนื่องจากเมื่อ
  ผู้ป่วยต้องนั่งหรือนอนเฉยๆเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดอาการแผลกดทับ
  เราจึงมีเทคโนโลยีเซนเซอร์ผ้าที่มีความยืดหยุ่น นำมาใช้กับผู้ป่วยติดเตียง
  ผู้ป่วยที่ต้องนั่งรถเข็น ทำงานร่วมกับระบบ Monitor คอยเตือนให้พยายาล
  ผู้ดูแลทราบงว่าผู้ป่วยอยู่ในท่าเดิมนานเกินไป จะได้เข้ามาปรับท่าของคนไข้
  ป้องกันการเกิดแผลกดทับได้

  • 200x60 ซม เมตร ใช้กับผู้ป่วยติดเตียง
  • ผืนเล็กสำหรับคนนั่งรถเข็น
  • 60x60 ซม. กสำหรับเก้าอี้สำนักงาน ช่วยให้นั่งได้ดีหลังตรง
  • 100x100 ซม สำหรับฝึกโยคะ

  BONMEDICO Remote Area Health Checkup

  ระบบ DIGITAL SIGNAGE Kiosk ที่พัฒนาขึ้น ให้สามารถทำประชาสัมพันธ์พร้อมกับความสามารตรวจสภาพร่างกายของผู้สนใจได้ด้วยตนเอง ใช้เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สามารถทราบผลได้ทันทีบนหน้าจอ

  โปรไฟล์สุขภาพของผู้ใช้ สามารถดูข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ประวัติอัตราการเต้นของหัวใจ
  • ประวัติความดันโลหิต
  • ประวัติความดันออกซิเจนในเลือด
  • ประวัติอุณหภูมิร่างกาย
  • ประวัติน้ำหนักตัว
  • การปกป้องการเข้าถึงโปรไฟล์
  บันทึกและเรียกช้อมูลผู้ใช้โดยใช้ ID หรือ Patient ID

  HEALTH CHECK UP KIOSK

  ระบบ DIGITAL SIGNAGE Kiosk ที่พัฒนาขึ้น ให้สามารถทำประชาสัมพันธ์พร้อมกับความสามารตรวจสภาพร่างกายของผู้สนใจได้ด้วยตนเอง ใช้เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สามารถทราบผลได้ทันทีบนหน้าจอ

  MEDICAL FUNCTION

  • วัดน้ำหนัก
  • ส่วนสูง
  • ความดันเลือด
  • การเต้นของหัวใจ
  • ปริมาณออกซิเจนในเส้นเลือก
  • อุณหภูมิของร่างกาย
  ดูผลวิเคราะห์ได้ทันที