RADICAL ENLIGHTEN LAB : ADVANCE SOLUTION
HI-TECH PRODUCT DEVELOPMENT

Smart City Management System

ระบบนี้ เราพัฒนาขึ้นสำหรับบริการจัดการเมือง โดยการติดตั้ง Sensor ไว้ในที่ต่างๆ เชื่อมต่อกันด้วยโครงสร้างไร้สาย Wi-fi, Internet, LoRaWAN ด้วยการการรับข้อมูลจาก Sensor ที่ติดตั้งไว้ทั่วทั้งเมือง ระบบบริหารจะนำข้อมูลนี้มาใช้ในการบริหาร ทรัพยากรต่างๆในเมืองได้แก่

 • การจัดการการคมนาคม
 • การจัดการไฟฟ้าแสงสว่าง
 • การจัดการมลภาวะ ขยะ กลิ่น น้ำเสีย
 • ระบบทรัพยากร เช่น รถขยะ รถพยาบาล รถบริการ เจ้าหน้าที่
 • การจัดการบริการทางการแพทย์ (จัดการหน่วยรถพยาบาลให้เข้าถึงผู้ป่วยได้รวดเร็ว)
 • การจัดการป้องกันภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ
เนื่องจาก ระบบ Sensor ส่งข้อมูลสามารถสื่อสารได้ระยะทางไกล (0-10กิโลเมตร) ทำให้สามารถดูแล (Over watch) คลอบคลุมพื้นที่ในเมือง เทศบาล และรอบตัวเมืองได้ ทำให้การบริหารเมืองเป็นไปได้อย่างลงตัว
การใช้ระบบ Software บริหาร Smart City เป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นและมีประโยชน์ในหลายด้านดังนี้
 • บริหารทรัพยากรได้แก่ ที่ดิน, ยานพาหนะ
  ระบบช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรเหล่านี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่นการตรวจสอบและบำรุงรักษาถนนโดยใช้รถซ่อมถนนและเครื่องมือช่วย หรือการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์เช่นเครื่องปั่นไฟหรือเครื่องสูบน้ำ
 • การจัดเก็บรายได้และบริหารรายได้
  ระบบช่วยในการบริหารจัดการรายได้และลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น การเก็บค่าใช้จ่ายสาธารณะหรือการวิเคราะห์และการลงทุนในโครงการที่มีประโยชน์ต่อเมือง
 • การป้องกันสาธารณภัย
  ระบบช่วยในการตรวจสอบและป้องกันอุบัติเหตุและภัยทางธรรมชาติ เช่น การตรวจจับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับไฟไหม้ อุทกภัย วาตภัย และอุบัติเหตุบนท้องถนน
 • ดูแลความเป็นอยู่ประชาชน
  ระบบช่วยในการรับและแจ้งเหตุการณ์หรือปัญหาจากประชาชนอย่างรวดเร็ว และช่วยในการวางแผนและดำเนินการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

Smart Tourism System

Smart Tourism คือระบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยว ส่วนหนึ่งใน Smart City solution เพื่อการพัฒนาเมือง ให้รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี Central Computing, A.I., network camera sensor ตรวจวัดนักท่องเที่ยวเข้าออกพื้นที่จากกล้องวงจรปิด IP ที่เชื่อมต่อกับ IP network การออกแบบการทำงานแบบ Multi-Dimensional data analytic นำข้อมูลจากทุกสถานที่แบบ Real-time เพื่อวิเคราะห์รูปแบบเคลื่อนที่ และพฤติกรรมผู้คน ทำให้ทราบถึง

 • จำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่ ตลอดเวลาเปิด ถึง เวลาปิด
 • ความนิยมในแต่ละสถานที่ และการใช้เวลาอยู่ในสถานที่นั้นๆ
 • จำนวนผู้มาเยือนในแต่ละช่วงเวลา
 • แยกแยะจำนวนนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์ หรือ มากันเอง
 • ประเมินเส้นทางการท่องเที่ยว จากลักษณะการเคลื่อนตัวของนักท่องเที่ยว
 • ใช้ข้อมูลทั้ง Online Real-time และ off-line data เพื่อเพิ่มความแม่นยำ

ข้อมูลสรุปที่ได้จาก Smart Tourism Dashboard สามารถนำไปใช้เพื่อการจัดการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว จัด Package การท่องเที่ยว, สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว กระตุ้นการท่องเทียวในช่วงเวลา Low season, และ ปรับรูปแบบการค้าขายเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงเวลาต่างๆได้

WMS Smart warehouse management solution

ระบบ Smart Warehouse ช่วยคุณในการจัดการสินค้าคงคลังที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ ช่วยให้ทราบถึงสถานะสินค้าคงคลังได้ตลอดเวลา จัดการนำเข้า และนำออกสินค้าจากคลังสินค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ฉับไว ที่สำคัญ ลดความเสียหายจากการสินค้าหาย ป้องกันการโดนขโมย ช่วยให้จัดส่งสินค้าจากคลังไปยังปลายทางได้ถูกต้อง

Smart Warehouse solution มาพร้อมกับอุปกรณ์และ software ครบครันพร้อมใช้งานได้ทันที โดยมีอุปกรณ์ทำสำคัญดังนี้

 • IoT gateway ทำหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบคลอบคลุมพื้นที่ถึง 300 เมตร
 • Temperature Sensor ตรวจวัดอุณหภูมิห้องเก็บสินค้า ติดลบ -40 องศา ถึง 85 องศา ช่วยการเก็บสินค้าให้ยาวนาน ลดความเสียหาย
 • Card sensor สำหรับติดตัวพนักงานระบุตำแหน่ง และยังมีปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือสำหรับพนักงานที่ทำงานภายใน Warehouse
 • TAG ID สำหรับใช้กับ pallet และ shelf เก็บสินค้า
 • Asset tag ขนาดเล็กสำหรับติดเข้ากับสินค้า และทรัพย์สินต่างๆ สามารถระบุตำแหน่งได้ห่างจากศูนย์กลางถึง 100 เมตร
 • Management System On-Cloud สามารถบริหารอุปกรณ์ได้จากทุกที่ เช่นหากคุณมีสำนักงานตั้งอยู่ห่างจาก Warehouse คุณก็ยังสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานใน warehouse ได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้ PC หรือ Smartphone


Smart OFFICE solution

Solution Smart OFFICE เป็นระบบที่ช่วยให้สามารถดูแลสำนักงาน ในส่วนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งส่วนการบริหารจัดการพื้นที่ และความปลอดภัย
เพียงติดตั้งระบบซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ IoT gateway, Sensor และ Software บริหารจัดการ คุณจะสามารถบริหารสำนักงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

Smart Office Feature

 • Environment Management
  ดูแลอุณหภูมิ และ ความชื้นให้เหมาะสมกับการทำงาน ด้วย humidity / temperature sensor
 • Security
  ตรวจตราการเปิด / ปิด หน้าต่างหรือประตู ในจุดต่างๆของสำนักงาน
 • Workspace Management
  สามารถวางแผนการใช้พื้นที่สำนักงาน ห้องประชุม และ ตรวจว่าพนักงานมีการใช้งานห้องนั้นๆ อยู่หรือไม่
 • Employee management
  สามารถบริหารงาน และกำหนดกิจกรรมต่างๆ / กำหนดเวลาการทำงาน / และ ช่วยประสานงาน หรือติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Asset Management
  ใช้เพื่อแสดงตำแหน่งอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ที่อยู่ในสำนักงาน โดยใช้ Asset tag ติดไว้กับอุปกรณ์ทุกชนิดที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท


Smart Traffic solution

Solution Smart Traffic เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการจราจร ให้คล่องตัวด้วยเทคโนโลยี AI ที่จะปรับรูปแบบการควบคุมสัญญาณไฟจราจรให้สอดคลองกับความหนาแน่นของยานพาหนะมากน้อย และช่วงเวลาที่ต่างกัน
เชื่อมต่อให้สัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้แต่ละแยกทำงานสอดประสานกัน ทำให้การเดินรถคล่องตัวขึ้น ลดปัญหาการจราจรติดขัดได้อย่างมาก

Smart Traffic Light

 • อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณไฟอัจฉริยะ ติดตั้ง 1 เครื่องต่อ 1 แยกเชื่อมต่อกับไฟสัญญาณเดินรถ และสัญญาณคนข้ามถนน ทำงานอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง และสามารถ Monitor การทำงานแบบ Real-time โดยศูนย์ควบคุมที่อยู่ห่างออกไป
 • A.I. ตรวจดูค่าความหนาแน่น
  ทำให้ทราบความหนาแน่นของรถที่อยู่ในแยกทั้ง 4 จุด และปรับความเร็วในการปล่อยไฟเขียวให้เหมาะกับจำนวนรถ
 • Green Wave
  ระบบเชื่อมต่อไฟจราจรทั้งหมดเข้าหากัน และทำงานสอดประสานกัน ทำให้สามารถเปิดช่องทางเขียวต่อเนื่อง ระบายรถได้จำนวนมากอย่างรวดเร็ว
 • VIP Priority
  สามารถควบคุมไฟจราจรให้เปิดสัญญาณไฟเขียว อำนวนความสะดวกให้รถฉุกเฉิน หรือรถ VIP ผ่านไปได้ตลอดเส้นทางอย่างรวดเร็ว
 • Self Management
  ระบบสามารถตรวจสอบและรายงานสถานะการทำงานของอุปกรณ์ไฟจราจรแต่ละจุด ทำให้ดูแลรักษาแก้ไขปัญหาได้สะดวกยิ่งขึ้น


MDM : Mobile Devices Management Solution

ระบบบริหารและควบคุมอุปกรณ์ Mobile,Tablet สำหรับองค์กรณ์ ที่ช่วยให้การดูแลอุปกรณ์หลายร้อยเครื่องพร้อมกันเป็นเรื่องที่สะดวก และบริหารจัดการอุปกรณ์จากส่วนกลาง

Central Application Pool | เป็นระบบบริหาร Application ที่ใช้ในกับอุปกรณ์ Tablet โดยสามารถ Upload APK file ที่ต้องการติดตั้งเก็บไว้ยังส่วนกลาง

Device Control System | เป็นระบบควบคุมอุปกรณ์ android table โดยการติดตั้ง Agent Application ลง Tablet ขององค์กรณ์

 • Feature
 • IM Broadcast Control ผูกหมายเลขเครื่อง (Serial) กับหมายเลข IMEI (หรือ Hardware ID) เพื่อส่งข้อความ
 • สั่งให้ติดตั้ง Application ที่ต้องจำเป็นในกรณี เป็นเครื่องที่ถูก Factory Reset โดยตรวจจาก IMEI
 • สามารถติดตั้ง Application จากส่วนกลางไปยังเครื่องลูกข่ายได้พร้อมกัน
 • บังคับให้เครื่องเปิด Application ที่ได้ติดตั้งไว้โดยส่วนกลางให้เริ่มทำงาน
 • ระบบควบคุมอุปกรณ์ android Tablet โดยส่งคำสั่งควบคุมอุปกรณ์ผ่าน Web Service
 • สามารถส่งคำสั่งจากส่วนกลางเพื่อทำการล็อคเครื่อง ทำให้ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้


Aurora Feedback Care | Customer Impression Evaluation System

ระบบบริการตรวจสอบความพึงพอใจได้จากสีหน้าลูกค้าและการสอบถามความคิดเห็นแบบ Real-time Interactive

 • สอบถามระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
 • คำถามเจาะจงแยกเป็นส่วนต่างๆ
 • อุปกรณ์สามารถติดตั้งในจุดต่างๆที่ต้องการเพื่อวัดความพึงพอใจ
 • สามารถตรวจสอบใบหน้าผู้ใช้ เพื่อจำแนกเพศ อายุ แล้วระดับรอยยิ้มได้
 • แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อให้ปรับปรุงบริการได้ทันที
 • มีระบบของขวัญ ออก Gift Voucher ให้ผู้แสดงความคิดเห็นได้
 • ปุ่มฉุกเฉิน เพื่อเรียกพนักงานเมื่อมีเหตุด่วน
 • สรุปข้อมูลเพื่อใช้ปรับปรุงบริการด้านต่างๆได้


Passenger Care | Traffic Awareness System

สำหรับ สนามบิน, จุดขายตั๋ว, จุดรับบริการ, ศูนย์แสดงสินค้า, พิพิธภัณฑ์, ห้างสรรพสินค้า

Smart function

 • สามารถวัดจำนวนคนผ่านเข้าออกพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ คนเข้าและออก
 • เมื่อติดตั้งอุปกรณ์วัดตามทางเข้าออกของ อาคาร เทคนิค Floor Sensor, Camera, IR sensor
 • คำนวณคนที่ผ่านเข้า,ออก, และ จำนวนคนที่อยู่ในพื้นที่ได้
 • แสดงกราฟและข้อมูลความหนาแน่นในพื้นที่
 • นำข้อมูลแสดงผลยังหน้าจอ ได้แก่ จำนวนคิว
 • แสดงภาพให้ผ่อนคลายเมื่อมีจำนวนคนอยู่ในพื้นที่ เพื่อลดความแออัด
 • สามารถใช้ได้ทั้งสถานที่ถาวร และ งานนิทรรศการ


Smart Toilet Network Platform

ระบบห้องน้ำอัจฉริยะเป็นระบบอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ห้องน้ำ เข้าใช้บริการได้รวดเร็วที่สุด ทราบทันทีว่าห้องน้ำว่างหรือไม่ และถ้าเต็มอยู่จุดที่ใกล้ที่สุดอยู่จุดไหน ควรรอหรือว่าไปห้องถัดไปดี

 • อุปกรณ์ประกอบด้วยระบบจอภาพผล 42 นิ้ว ตั้งหน้าห้องน้ำ
 • แสดงการใช้งานของห้องน้ำว่าเต็มอยู่หรือเปล่า (จะได้รอหรือไปห้องอื่น)
 • สามารถให้แสดงความพอใจในการบริการโดยการให้คะแนนบนหน้าจอ
 • มีเวลาการใช้ห้องน้ำให้ทราบว่า เต็มนานเท่าไหร่แล้ว และแสดงห้องน้ำที่ใกล้ที่สุด กับห้องที่ยังว่างอยู่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการ


ระบบ Advance Simulation Cockpit (ASC)

เป็นระบบชุดฝึกจำลองการบิน (Advance Flight Simulation) ซึ่งเทคโนโลยีระดับสูงด้านการบิน อากาศยาน และอวกาศ สำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝัน อยากได้ประสบการณ์ อยากขับเครื่องบินรบไอพ่นแบบ F16 และ F-35 เครื่องบินรบล่องหนรุ่นใหม่ล่าสุด

สัมผัสประสบการณ์การนำเครื่อง F-35 ,F-16 ออกบินพร้อมพบกับภารกิจที่ท้าทาย

 • ภาพเบื้องหน้า 270 องศา จอโค้งได้ความรู้สึกเหมือนจริง
 • บังคับด้วย Joystick นักบินรบ
 • แผงควบคุมไฮเทค
 • กระจกหน้าแบบ HUD
 • เก้าอี้นักบินดีดตัวได้แบบ ACES พร้อมเบาะหลัง


โดยคุณสามารถเลือกโปรแกรมจำลองการบินของเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดในตอนนี้ คือ F-35 และ F-16 ได้ ระบบนี้เป็นชุดฝึกการบินโอกาสที่ปรับใช้ได้หลายรูปแบบ ทั้งการฝีกในการขับเครื่องบินรบเสมือนจริง มีฟังค์ชันการควบคุมแบบเครื่อง F16 เต็มรูปแบบ หรือ ใช้ให้ประสบการณ์การนำเครื่องขึ้นและลงจอดแบบง่ายๆสำหรับผู้ไม่เคยขับเครื่องบินมาก่อน เหมาะกับผู้ที่มีอายุ 12 ปี – 60 ปี ตั้งแต่ผู้ไม่มีประสบการณ์ถึงนักบินอาชีพ

Green Energy Management

ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อองค์กรให้ทุกคนมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานโดยใช้นาฬิกาแสดงข้อมูลการใช้ไฟช่วยประหยัดโดยปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งานให้ระดับการใช้งานกลับเป็นสีเขียว

 • ระบบ Cloud เก็บรวบรวมการใช้พลังงาน ในแต่ละชั้น รวบรวมและวิเคราะห์การใช้งานพลังงาน
 • ทำการเปรียบเทียบการใช้พลังงานในแต่ละวันทำงาน สัปดาห์ รายเดือน
 • กำหนดตั้งเป้าการลดใช้พลังงาน ส่งไปแสดงยังหน้าจอในชั้นต่างๆ
 • Awareness Display Board แสดงกราฟิกการใช้พลังงานในแต่ละพื้นที่ กระตุ้นให้เกิดการรับรู้และรวมกัน ใช้พลังงานอย่างประหยัด และเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม


Laser Target Designate System For Military

Technology ชั้นสูงเพื่องานเฉพาะกิจ Laser Target Designate Binocular Laser Rangefinder Binoculars are the specialized Binoculars Devices that combines a compact Laser Rangefinder Module with digital displayer. Laser Rangefinder Binoculars can measure distance of a building, a ship, a mountain, etc. Tianying’ s 20km Laser Rangefinder Binoculars are ideal observation measuring instrument for navy ship as well as the front post, scouting force, localization and range for oil field, forest protection, weather service, etc.

Light Diffusing Fiber

Fiber Optic ชนิดพิเศษที่สามารถนำแสง Laser สีต่างๆได้ เพื่อการตกแต่งทั้งในและนอกอาคาร ให้ความสว่างสดใส ทั้งสามารถดัดงอได้อย่างอิสระ เส้นบางติดตั้งง่าย และกันน้ำ ไม่มีส่วนประกอบ Electronic ไม่ต้องกังวลอันตรายจากไฟฟ้าFeature Technology Solution