• SI Solution
 • Product
 • Resource

 • RADICAL ENLIGHTEN LAB : ADVANCE SOLUTION
  HI-TECH PRODUCT DEVELOPMENT

  Smart City Management System

  ระบบนี้ เราพัฒนาขึ้นสำหรับบริการจัดการเมือง โดยการติดตั้ง Sensor ไว้ในที่ต่างๆ เชื่อมต่อกันด้วยโครงสร้างไร้สาย Wi-fi, Internet, LoRaWAN ด้วยการการรับข้อมูลจาก Sensor ที่ติดตั้งไว้ทั่วทั้งเมือง ระบบบริหารจะนำข้อมูลนี้มาใช้ในการบริหาร ทรัพยากรต่างๆในเมืองได้แก่

  • การจัดการการคมนาคม
  • การจัดการไฟฟ้าแสงสว่าง
  • การจัดการมลภาวะ ขยะ กลิ่น น้ำเสีย
  • ระบบทรัพยากร เช่น รถขยะ รถพยาบาล รถบริการ เจ้าหน้าที่
  • การจัดการบริการทางการแพทย์ (จัดการหน่วยรถพยาบาลให้เข้าถึงผู้ป่วยได้รวดเร็ว)
  • การจัดการป้องกันภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ
  เนื่องจาก ระบบ Sensor ส่งข้อมูลสามารถสื่อสารได้ระยะทางไกล (0-10กิโลเมตร) ทำให้สามารถดูแล (Over watch) คลอบคลุมพื้นที่ในเมือง เทศบาล และรอบตัวเมืองได้ ทำให้การบริหารเมืองเป็นไปได้อย่างลงตัว

  Smart Healthcare

  Smart Pressure Injury Prevention For Wheelchair Users

  ระบบเซ็นเซอร์แบบพิเศษ ที่ออกแบบมาเพื่อวัดค่าการกดทับ เนื่องจากเมื่อ
  ผู้ป่วยต้องนั่งหรือนอนเฉยๆเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดอาการแผลกดทับ
  เราจึงมีเทคโนโลยีเซนเซอร์ผ้าที่มีความยืดหยุ่น นำมาใช้กับผู้ป่วยติดเตียง
  ผู้ป่วยที่ต้องนั่งรถเข็น ทำงานร่วมกับระบบ Monitor คอยเตือนให้พยายาล
  ผู้ดูแลทราบงว่าผู้ป่วยอยู่ในท่าเดิมนานเกินไป จะได้เข้ามาปรับท่าของคนใข้
  ป้องกันการเกิดแผลกดทับได้

  • 200x60 ซม เมตร ใช้กับผู้ป่วยติดเตียง
  • ผืนเล็กสำหรับคนนั่งรถเข็น
  • 60x60 ซม. กสำหรับเก้าอี้สำนักงาน ช่วยให้นั่งได้ดีหลังตรง
  • 100x100 ซม สำหรับฝึกโยคะ

  Elderly Care Platform

  ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุที่อาศัยเป็นครอบครัวเดี่ยวจำนวนมากขึ้น และบุตรหลานได้ออกไปประกอบอาชีพทำให้ ผู้สูงอายุต้องดูแลตนเองมากขึ้น Platform Elder Care ออกแบบมาเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลำพัง โดยทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ทางด้านสุขภาพ และทรัพย์สิน
  ระบบประกอบด้วยภาคการทำงาน 3 ส่วนหลักคือ

  • ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน แจ้งเหตุให้กับผู้ดูแล กรณีเกิดอุบัติเหตุ การไม่ตอบสนอง และการบุกรุกจากบุคคลภายนอก เพื่อให้ผู้ดูและเข้ามาช่วยเหลือได้ทันที
  • ระบบศูนย์ปฏิบัติงานกลาง (Central Control) ทำหน้าที่ประสานงานกับโรงพยาบาล หน่วยกู้ภัย และครอบครัวของผู้สูงอายุที่อยู่ใน Platform
  • ระบบสื่อสาร Video Conference และ Inter call เพื่อใช้ในการสื่อสารกันระหว่างผู้ใช้ใน Platform Elder care
  • ระบบแพทย์ประจำบ้านทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูและผู้สูงอายุใน Platform
  ทั้งนี้เพื่อสร้างสภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุในวัยเกษียณให้ปลอดภัยและมีความสุข

  HEALTH CHECK UP KIOSK

  ระบบ DIGITAL SIGNAGE Kiosk ที่พัฒนาขึ้น ให้สามารถทำประชาสัมพันธ์พร้อมกับความสามารตรวจสภาพร่างกายของผู้สนใจได้ด้วยตนเอง ใช้เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สามารถทราบผลได้ทันทีบนหน้าจอ

  MEDICAL FUNCTION

  • วัดน้ำหนัก
  • ส่วนสูง
  • ความดันเลือด
  • การเต้นของหัวใจ
  • ปริมาณออกซิเจนในเส้นเลือก
  • อุณหภูมิของร่างกาย
  ดูผลวิเคราะห์ได้ทันที

  Smart Tourism System

  Smart Tourism คือระบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยว ส่วนหนึ่งใน Smart City solution เพื่อการพัฒนาเมือง ให้รองรับนักท่องเทียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี Central Computing, A.I., network camera sensor ตรวจวัดนักท่องเทียงเข้าออกพื้นที่จากกล้องวงจรปิด IP ที่เชื่อมต่อกับ IP network การออกแบบการทำงานแบบ Multi-Dimensional data analytic นำขอมูลจากทุกสถานที่แบบ Real-time เพื่อวิเคราะห์รูปแบบเคลื่อนที่ และพฤติกรรมผู้คน ทำให้ทราบถึง

  • จำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่ ตลอดเวลาเปิด ถึง เวลาปิด
  • ความนิยมในแต่ละสถานที่ และการใช้เวลาอยู่ในสถานที่นั้นๆ
  • จำนวนผู้มาเยือนในแต่ละช่วงเวลา
  • แยกแยะจำนวนนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์ หรือ มากันเอง
  • ประเมินเส้นทางการท่องเที่ยว จากลักษณะการเคลื่อนตัวของนักท่องเที่ยว
  • ใช้ข้อมูลทั้ง Online Real-time และ off-line data เพื่อเพิ่มความแม่นยำ

  ข้อมูลสรุปที่ได้จาก Smart Tourism Dashboard สามารถนำไปใช้เพื่อการจัดการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว จัด Package การท่องเที่ยว, สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว กระตุ้นการท่องเทียวในช่วงเวลา Low season, และ ปรับรูปแบบการค้าขายเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงเวลาต่างๆได้

  Aurora Feedback Care | Customer Impression Evaluation System

  ระบบบริการตรวจสอบความพึงพอใจได้จากสีหน้าลูกค้าและการสอบถามความคิดเห็นแบบ Real-time Interactive

  • สอบถามระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
  • คำถามเจาะจงแยกเป็นส่วนต่างๆ
  • อุปกรณ์สามารถติดตั้งในจุดต่างๆที่ต้องการเพื่อวัดความพึงพอใจ
  • สามารถตรวจสอบใบหน้าผู้ใช้ เพื่อจำแนกเพศ อายุ แล้วระดับรอยยิ้มได้
  • แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อให้ปรับปรุงบริการได้ทันที
  • มีระบบของขวัญ ออก Gift Voucher ให้ผู้แสดงความคิดเห็นได้
  • ปุ่มฉุกเฉิน เพื่อเรียกพนักงานเมื่อมีเหตุด่วน
  • สรุปข้อมูลเพื่อใช้ปรับปรุงบริการด้านต่างๆได้


  Passenger Care | Traffic Awareness System

  สำหรับ สนามบิน, จุดขายตั๋ว, จุดรับบริการ, ศูนย์แสดงสินค้า, พิพิธภัณฑ์, ห้างสรรพสินค้า

  Smart function

  • สามารถวัดจำนวนคนผ่านเข้าออกพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ คนเข้าและออก
  • เมื่อติดตั้งอุปกรณ์วัดตามทางเข้าออกของ อาคาร เทคนิค Floor Sensor, Camera, IR sensor
  • คำนวณคนที่ผ่านเข้า,ออก, และ จำนวนคนที่อยู่ในพื้นที่ได้
  • แสดงกราฟและข้อมูลความหนาแน่ในพื้น
  • นำข้อมูลแสดงผลยังหน้าจอ ได้แก่ จำนวนคิว
  • แสดงภาพให้ผ่อนคลายเมื่อมีจำนวนคนอยู่ในพื้นที่ เพื่อลดความแออัด
  • สามารถใช้ได้ทั้งสถานที่ถาวร และ งานนิทรรศการ


  Smart Toilet Network Platform

  ระบบห้องน้ำอัจฉริยะเป็นระบบอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ห้องน้ำ เข้าใช้บริการได้รวดเร็วที่สุด ทราบทันทีว่าห้องน้ำว่างหรือไม่ และถ้าเต็มอยู่จุดที่ใกล้ที่สุดอยู่จุดไหน ควรรอหรือว่าไปห้องถัดไปดี

  • อุปกรณ์ประกอบด้วยระบบจอภาพผล 42 นิ้ว ตั้งหน้าห้องน้ำ
  • แสดงการใช้งานของห้องน้ำว่าเต็มอยู่หรือเปล่า (จะได้รอหรือไปห้องอื่น)
  • สามารถให้แสดงความพอใจในการบริการโดยการให้คะแนนบนหน้าจอ
  • มีเวลาการใช้ห้องน้ำให้ทราบว่า เต็มนานเท่าไหร่แล้ว และแสดงห้องน้ำที่ใกล้ที่สุด กับห้องที่ยังว่างอยู่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการ


  ระบบ Advance Simulation Cockpit (ASC)

  เป็นระบบชุดฝึกจำลองการบิน (Advance Flight Simulation) ซึ่งเทคโนโลยีระดับสูงด้านการบิน อากาศยาน และอวกาศ สำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝัน อยากได้ประสบการณ์ อยากขับเครื่องบินรบไอพ่นแบบ F16 และ F-35 เครื่องบินรบล่องหนรุ่นใหม่ล่าสุด

  สัมผัสประสบการณ์การนำเครื่อง F-35 ,F-16 ออกบินพร้อมพบกับภารกิจที่ท้าทาย

  • ภาพเบื้องหน้า 270 องศา จอโค้งได้ความรู้สึกเหมือนจริง
  • บังคับด้วย Joystick นักบินรบ
  • แผงควบคุมไฮเทค
  • กระจกหน้าแบบ HUD
  • เก้าอี้นักบินดีดตัวได้แบบ ACES พร้อมเบาะหลัง


  โดยคุณสามารถเลือกโปรแกรมจำลองการบินของเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดในตอนนี้ คือ F-35 และ F-16 ได้ ระบบนี้เป็นชุดฝึกการบินโอกาสที่ปรับใช้ได้หลายรูปแบบ ทั้งการฝีกในการขับเครื่องบินรบเสมือนจริง มีฟังค์ชันการควบคุมแบบเครื่อง F16 เต็มรูปแบบ หรือ ใช้ให้ประสบการณ์การนำเครื่องขึ้นและลงจอดแบบง่ายๆสำหรับผู้ไม่เคยขับเครื่องบินมาก่อน เหมาะกับผู้ที่มีอายุ 12 ปี – 60 ปี ตั้งแต่ผู้ไม่มีประสบการณ์ถึงนักบินอาชีพ

  Green Energy Management

  ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อองค์กรให้ทุกคนมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานโดยใช้นาฬิกาแสดงข้อมูลการใช้ไฟช่วยประหยัดโดยปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งานให้ระดับการใช้งานกลับเป็นสีเขียว

  • ระบบ Cloud เก็บรวบรวมการใช้พลังงาน ในแต่ละชั้น รวบรวมและวิเคราะห์การใช้งานพลังงาน
  • ทำการเปรียบเทียบการใช้พลังงานในแต่ละวันทำงาน สัปดาห์ รายเดือน
  • กำหนดตั้งเป้าการลดใช้พลังงาน ส่งไปแสดงยังหน้าจอในชั้นต่างๆ
  • Awareness Display Board แสดงกราฟิกการใช้พลังงานในแต่ละพื้นที่ กระตุ้นให้เกิดการรับรู้และรวมกัน ใช้พลังงานอย่างประหยัด และเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม


  Laser Target Designate System For Military

  Technology ชั้นสูงเพื่องานเฉพาะกิจ Laser Target Designate Binocular Laser Rangefinder Binoculars are the specialized Binoculars Devices that combines a compact Laser Rangefinder Module with digital displayer. Laser Rangefinder Binoculars can measure distance of a building, a ship, a mountain, etc. Tianying’ s 20km Laser Rangefinder Binoculars are ideal observation measuring instrument for navy ship as well as the front post, scouting force, localization and range for oil field, forest protection, weather service, etc.

  Light Diffusing Fiber

  Fiber Optic ชนิดพิเศษที่สามารถนำแสง Laser สีต่างๆได้ เพื่อการตกแต่งทั้งในและนอกอาคาร ให้ความสว่างสดใส ทั้งสามารถดัดงอได้อย่างอิสระ เส้นบางติดตั้งง่าย และกันน้ำ ไม่มีส่วนประกอบ Electronic ไม่ต้องกังวลอันตรายจากไฟฟ้า  Feature Technology Solution