Advanced Development Solution Lab

Smart City Cloud Service Interface

on 17/4/24
0 APPViewDS
Smart City Cloud Service Interface การจัดการการคมนาคม การจัดการไฟฟ้าแสงสว่าง การจัดการมลภาวะ ขยะ กลิ่น น้ำเสีย ระบบทรัพยากร เช่น รถขยะ รถพยาบาล รถบริการ เจ้าหน้าที่ การจัดการบริการทางการแพทย์ (จัดการหน่วยรถพยาบาลให้เข้าถึงผู้ป่วยได้รวดเร็ว) การจัดการป้องกันภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ