Advanced Development Solution Lab

Smart ClassRoom - Showroom

on 12/10/20
5 VIEWS
หนึ่งใน Function ระบบ SmartClassroom - เราใช้ TouchScreen Controller สำหรับบันทึกกิจกรรมในห้องเรียนจากมุมกล้องต่างๆ ตัดภาพหน้าจอจากหลายมุมกล้องและบันทึกห้องเรียนต่างๆ เป็น Video Switcher ที่ดีมากในต้ว